DLA INTERESANTÓW

Godziny przyjęć interesantów:

Prokurator Okręgowy, jego zastępcy, Naczelnicy Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej, Kierownik Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji, Analiz i Cyberprzestępczości lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w godzinach od 11:00 do 15:00.
Sekretariaty wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury przyjmują interesantów codziennie w godzinach od 11:00 do 15:00.
W sprawach skarg i wniosków Prokurator Okręgowy, jego zastępcy, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji, Analiz i Cyberprzestępczości przyjmują interesantów, poza godzinami wskazanymi wyżej, także w każdy wtorek do godziny 17:00.

Ułatwienia dla osób niesłyszących...(czytaj więcej)

Na terenie kompleksu budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi obowiązuje „Regulamin bezpieczeństwa i porządku …” wprowadzony Zarządzeniem Nr 33/11 Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 08 kwietnia 2011 roku. Poniżej zamieszczamy wyciąg, zawierający uregulowania odnoszące się do interesantów.:

Wyciąg z Zarządzenia Nr 33/11
Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 08.04.2011 r.
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w obiekcie
Prokuratury Okręgowej w Łodzi.


(...)

Rozdział V
Unormowania, dotyczące osób wezwanych do stawiennictwa, interesantów oraz innych osób przybywających do siedziby prokuratury, niebędących jej pracownikami.


 1. Każda osoba, wchodząca na tren siedziby prokuratury zobowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz na wezwanie służby ochrony poddać się kontroli.
 2. Kontrola obejmuje stwierdzenie tożsamości, ustalenie celu przybycia i jego związku z działalnością prokuratury, sprawdzenie osoby i noszonego bagażu wykrywaczem metali lub urządzeniem do prześwietlania bagażu, a także – w razie potrzeby – sprawdzanie stanu jej trzeźwości przy użycia testera.
 3. Kontroli nie podlegają, z wyjątkiem niezbędnego stwierdzenia tożsamości i ustalenia celu przybycia, posiadający legitymacje służbowe:
 4. a) prokuratorzy i inni pracownicy prokuratury,
  b) sędziowie,
  c) adwokaci,
  d) funkcjonariusze organów ścigania,
  e) inne osoby wskazane przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi.
 5. Imię i nazwisko oraz data i godzina wejścia oraz wyjścia każdej osoby przybywającej do siedziby prokuratury podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez służbę ochrony.
 6. a) Służba ochrony wydaje osobom wchodzącym do siedziby prokuratury, z wyjątkiem określonych w ust. 3, plakietki z napisem „INTERESANT” z odpowiednim wyróżnikiem: „PO” – osobom udającym się do Prokuratury Okręgowej , „PR” – osobom udającym się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, „PZ” – osobom udającym się do Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.
 7. Plakietki, o których mowa w ust. 5 należy umieścić na ubraniu w widocznym miejscu.
 8. Interesant wychodząc z siedziby prokuratury oddaje identyfikator służbie ochrony.
 9. Osoby wchodzące do siedziby prokuratury, nie mogą wnosić broni palnej (z wyjątkiem upoważnionych do tego funkcjonariuszy organów ścigania), broni białej, przedmiotów niebezpiecznych, a także materiałów żrących, cuchnących, łatwo palnych, alkoholu i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.
 10. W strefach ograniczonego dostępu, na mocy stosownego zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Łodzi może zostać wprowadzone dalsze ograniczenie dotyczące przedmiotów, których wnoszenie i używanie w jej obrębie nie jest dozwolone – w szczególności w odniesieniu do urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku. Unormowania dotyczące pomieszczeń użytkowanych przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji zawarte są w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 11. Osoby wchodzące do siedziby prokuratury obowiązane są kierować się bezpośrednio do docelowego miejsca załatwienia sprawy, która spowodowała ich przybycie.
 12. W przypadku konieczności oczekiwania, osoba udaje się do wyznaczonego miejsca – poczekalni, chyba że pracownik uprawniony do rozpoznania sprawy, z którą związany jest cel przybycia, zdecyduje inaczej.
 13. Osoby wchodzące do siedziby prokuratury obowiązane są stosować się do poleceń porządkowych służby ochrony oraz innych pracowników uprawnionych do rozpoznania sprawy, z którą związany jest cel przybycia.
 14. W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu służba ochrony stosuje środki i procedury działania, wymuszające respektowanie poleceń, w granicach ich kompetencji.
(...)

Rozdział VII.
Unormowania dotyczące pojazdów wjeżdżających na dziedziniec Prokuratury Okręgowej w Łodzi.


(...)

Osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym albo utrudniającym dostęp do siedziby prokuratury poprzez główne wejście, mają prawo wjechać na dziedziniec w celu dalszego skorzystania z podjazdów i wind. Osoby te podlegają ewidencji i kontroli na zasadach ogólnych